Algemene Voorwaarden Let's Do It Personal Training B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur Let’s Do It Personal Training B.V. (hierna: Let’s Do It Personal Training) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83315063 en is gevestigd aan George Sturmplantsoen 8 (6709TC) te Wageningen.

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Let’s Do It Personal Training.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten.
 6. Diensten: de Diensten van Let’s Do It Personal Training zijn personal training, small group trainingen, duo trainingen, bootcamp, voedingstips, coaching, sportlessen alsmede sportactiviteiten in de breedste zin van het woord.
 7. Let’s Do It Personal Training: Let’s Do It Personal Training.
 8. Opdrachtgever: het Bedrijf dat of de Consument die Let’s Do It Personal Training heeft aangesteld, of waaraan Let’s Do It Personal Training een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst, Strippenkaarten andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Let’s Do It Personal Training, alsmede voorstellen van Let’s Do It Personal Training voor Diensten die door Let’s Do It Personal Training aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Let’s Do It Personal Training waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 10. Strippenkaart: de Overeenkomst die Opdrachtgever het recht geeft om een overeengekomen aantal lessen op de Rittenkaart te gebruiken voor de Diensten van Let’s Do It Personal Training.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Let’s Do It Personal Training, elke Overeenkomst tussen Let’s Do It Personal Training en Opdrachtgever en op elke dienst die door Let’s Do It Personal Training wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Let’s Do It Personal Training aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Let’s Do It Personal Training is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De minimale leeftijd van Opdrachtgever dient 18 jaar te zijn, tenzij de minderjarige van 16 jaar of ouder uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouder(s) en/of wettelijke verzorger.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Let’s Do It Personal Training niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door Let’s Do It Personal Training gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Let’s Do It Personal Training is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Let’s Do It Personal Training het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Let’s Do It Personal Training gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Let’s Do It Personal Training heeft aanvaard door na de proefles een afspraak in te plannen met Let’s Do It Personal Training.
 2. Let’s Do It Personal Training is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Elke Overeenkomst die met Let’s Do It Personal Training wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Let’s Do It Personal Training is verbonden.
 4. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Let’s Do It Personal Training met toestemming van Opdrachtgever reeds een aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 5. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 6. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 2. Zowel Opdrachtgever als Let’s Do It Personal Training kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Let’s Do It Personal Training ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. De Strippenkaart geeft het recht het aantal lessen bij te wonen waarop de Strippenkaart recht geeft. De Strippenkaart is onbeperkt geldig.
 5. Zowel Opdrachtgever als Let’s Do It Personal Training kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval Let’s Do It Personal Training in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of desbetreffende onderneming van Let’s Do It Personal Training eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Let’s Do It Personal Training nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 6. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd en/of verzet vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, is Let’s Do It Personal Training gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde (uur)tarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 7. Bij een langdurige blessure of ziekte zal Let’s Do It Personal Training de resterende trainingen terug verrekenen met Opdrachtgever, na inlevering van een medische verklaring.
 8. Indien een trainer afwezig is wegens ziekte, is Opdrachtgever gerechtigd om de training op een andere datum in te halen.

Artikel 6 - Uitvoering van de Dienstverlening

 1. Let’s Do It Personal Training zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Let’s Do It Personal Training staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Let’s Do It Personal Training de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Let’s Do It Personal Training aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Let’s Do It Personal Training heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Let’s Do It Personal Training niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Let’s Do It Personal Training, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Opdrachtgever en/of Deelnemer dient een medische vragenlijst in te vullen alvorens aanvang wordt gemaakt met de training.
 6. Let’s Do It Personal Training is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Let’s Do It Personal Training Opdrachtgever maandelijks middels een kort verslag via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. Bijzonderheden worden telefonisch of via app doorgegeven aan Opdrachtgever.
 8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Let’s Do It Personal Training aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Let’s Do It Personal Training of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Let’s Do It Personal Training recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 9. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven gedragsregels van Let’s Do It Personal Training. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst wordt ontbonden en Opdrachtgever de toegang tot de training van Let’s Do It Personal Training wordt ontzegd.
 10. Indien een medewerker een instructie geeft aan Opdrachtgever is Opdrachtgever gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.
 11. De eerste training zijnde een proefles is te allen tijde kosteloos.
 12. Opdrachtgever c.q. Deelnemer ontvangt in geval van Diensten kosteloos een leefstijlboek. In het boek worden algemene leefstijltips gegeven. Het boek is een werkboek waarmee Opdrachtgever c.q. Deelnemer zelfstandig mee aan de slag kan gaan. Dit wordt uitdrukkelijk tijdens de training besproken en wordt tevens op de website vermeld.

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Let’s Do It Personal Training verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Let’s Do It Personal Training niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Let’s Do It Personal Training is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Let’s Do It Personal Training verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Let’s Do It Personal Training voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Let’s Do It Personal Training kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Let’s Do It Personal Training gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Let’s Do It Personal Training.
 4. Opdrachtgever heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het sporten. Opdrachtgever is verplicht voor aanvang van een training of voordat hij de apparaten en/of hulpmiddelen van Let’s Do It Personal Training gebruikt, aan Let’s Do It Personal Training aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie. Opdrachtgever dient hiervoor een medisch vragenlijst in te vullen.
 5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van de hulpmiddelen en/of faciliteiten alsmede deelname aan de training is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever dient zich aan de gedragsregels te houden. Bij gebreke hiervan is Let’s Do It Personal Training gerechtigd om Opdrachtgever de training voor onbepaalde tijd te ontzeggen.
 7. Het gebruik van de faciliteiten van Let’s Do It Personal Training is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Artikel 8- (Voedings)tips

 1. Let’s Do It Personal Training kan indien daartoe opdracht is gegeven een tips en/of een plan van aanpak ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Let’s Do It Personal Training de op hem rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Let’s Do It Personal Training verstrekte tips, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch of dieettips. De Diensten van Let’s Do It Personal Training zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als reguliere medische behandeling of de vervanging daarvan door een huisarts of medisch specialist, noch als behandeling of de vervanging daarvan door een diëtist. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch of dieetadvies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen. De adviezen bevatten uitsluitend algemene handvatten voor een bewuster leefpatroon. Bij acute of chronische gezondheidsklachten of verergering van gezondheidsklachten wordt Opdrachtgever c.q. Deelnemer dringend aangeraden direct contact op te nemen met de behandelend (huis-)arts of medisch specialist.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Let’s Do It Personal Training verplicht om door hem verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Let’s Do It Personal Training wordt vertraagd in zijn werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Let’s Do It Personal Training gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de tips van Let’s Do It Personal Training kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal Let’s Do It Personal Training schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 - Training

 1. Let’s Do It Personal Training kan een Dienst verzorgen voor Opdrachtgever en/of andere deelnemers. Let’s Do It Personal Training is in geval van een small group training gerechtigd het aantal deelnemers te maximeren.
 2. Indien Deelnemer niet tijdig voor de bootcamp aanwezig is, heeft Let’s Do It Personal Training het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor de bootcamp. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het inhalen van een training via de Strippenkaart.
 3. De Dienst wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen en de behoeften van de betreffende Deelnemer(s).
 4. Opdrachtgever c.q. Deelnemer zal Let’s Do It Personal Training schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de Dienst alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. Hieronder wordt tevens verstaan eventuele medische klachten en/of blessures die een voor de Deelnemer gebruikelijke deelname (mogelijk) kunnen beperken of belemmeren.
 5. Let’s Do It Personal Training is gerechtigd bootcamp te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Let’s Do It Personal Training om bootcamp te verplaatsen. Opdrachtgever c.q. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Let’s Do It Personal Training gerechtigd de Deelnemers die zich het laatst hebben aangemeld voor bootcamp te weigeren.
 6. Indien Opdrachtgever c.q. Deelnemer dit wenst, is het mogelijk een andere trainer toegewezen te krijgen. Indien een nieuwe trainer wordt aangewezen, is Opdrachtgever c.q. Deelnemer niet meer gerechtigd tot een proefles. Voorgaande geldt in het geval van een personal en/of duo training.

Artikel 10 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Let’s Do It Personal Training is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Let’s Do It Personal Training, Let’s Do It Personal Training een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever

Artikel 11 - Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Let’s Do It Personal Training voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief conform het gekozen pakket. Na de eerste officiële training zal Let’s Do It Personal Training de training vooraf factureren. Het bedrag dient in één keer voldaan te worden, tenzij anders overeengekomen.
 3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Let’s Do It Personal Training ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Let’s Do It Personal Training is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Let’s Do It Personal Training.
 7. In geval van persoonlijk faillissement, of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 8. De deelname aan de training wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Let’s Do It Personal Training is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met Opdrachtgever te beëindiging, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 12 - Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een aanmaning per e-mail ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Let’s Do It Personal Training zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Let’s Do It Personal Training meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Let’s Do It Personal Training gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Let’s Do It Personal Training de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Let’s Do It Personal Training verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Let’s Do It Personal Training tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Let’s Do It Personal Training op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om in en rondom de locatie foto’s en/of beelden van anderen te maken. Bij overtreding hiervan is Let’s Do It Personal Training gerechtigd om de Overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen.

Artikel 14 - Opschorting en ontbinding

 1. Let’s Do It Personal Training heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Let’s Do It Personal Training gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Let’s Do It Personal Training is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Let’s Do It Personal Training is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Let’s Do It Personal Training te vergoeden voor elk financieel verlies dat Let’s Do It Personal Training lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 15 - Overmacht

 1. Let’s Do It Personal Training is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Let’s Do It Personal Training wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Let’s Do It Personal Training, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Let’s Do It Personal Training zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) pandemie en/of epidimi, (vi) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) ziekte van werknemers van Let’s Do It Personal Training of door haar ingeschakelde adviseurs en (viii) overige situaties die naar het oordeel van Let’s Do It Personal Training buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Let’s Do It Personal Training is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.
 4. Indien een training door COVID-overheidsmaatregelen niet uitgevoerd kan worden, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om de training in te halen op het moment de maatregelen zijn opgeheven.

Artikel 16 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Let’s Do It Personal Training, is Let’s Do It Personal Training uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Let’s Do It Personal Training binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Let’s Do It Personal Training deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Let’s Do It Personal Training in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van Diensten door Let’s Do It Personal Training leidt tot aansprakelijkheid van Let’s Do It Personal Training, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Let’s Do It Personal Training. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.
 3. Let’s Do It Personal Training sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Let’s Do It Personal Training is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 4. Let’s Do It Personal Training is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen.
 5. Ook is Let’s Do It Personal Training niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de trainingen en/of ongelukken. Elke deelname van Opdrachtgever c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Opdrachtgever/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om een apparaat/hulpmiddel te gebruiken of deel te nemen aan een training. Ingeval van deelname door mindervalide personen dient de betreffende begeleider en/of wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde zorg te dragen voor passende begeleiding of op mededeling van een van instructeurs van Let’s Do It Personal Training. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan het gebruik van de apparaten/hulpmiddelen c.q. les kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur. Let’s Do It Personal Training is nimmer aansprakelijk voor (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.
 6. Deelnemer en/of Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, de omgeving waarin getraind wordt of aan de hulpmiddelen en/of apparaten van Let’s Do It Personal Training.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Let’s Do It Personal Training voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Let’s Do It Personal Training geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Let’s Do It Personal Training.
 8. Enige door Let’s Do It Personal Training opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Let’s Do It Personal Training.
 9. De inhoud van het opgeleverde advies van Let’s Do It Personal Training is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Let’s Do It Personal Training opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Let’s Do It Personal Training. Let’s Do It Personal Training is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 10. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Let’s Do It Personal Training nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Let’s Do It Personal Training haar eigen advies.
 11. Let’s Do It Personal Training staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Let’s Do It Personal Training verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Artikel 17 - Geheimhouding

 1. Let’s Do It Personal Training en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Let’s Do It Personal Training bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Let’s Do It Personal Training is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Let’s Do It Personal Training opgestelde adviezen, en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Voorts betracht Let’s Do It Personal Training steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Let’s Do It Personal Training op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Let’s Do It Personal Training zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Let’s Do It Personal Training niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Let’s Do It Personal Training aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Let’s Do It Personal Training vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Let’s Do It Personal Training vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Let’s Do It Personal Training is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting legt Let’s Do It Personal Training ook de door hem in te schakelen derden op.

Artikel 18 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Let’s Do It Personal Training waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Let’s Do It Personal Training en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Let’s Do It Personal Training worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Let’s Do It Personal Training gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle werken stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Let’s Do It Personal Training rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Let’s Do It Personal Training. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Let’s Do It Personal Training opgeleverde zaken, dient Let’s Do It Personal Training expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Let’s Do It Personal Training rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 6. Opdrachtgever c.q. Deelnemer geeft Let’s Do It Personal Training toestemming om beeld- en videomateriaal van de trainingen te mogen gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.

Artikel 19 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Let’s Do It Personal Training verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Let’s Do It Personal Training zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Let’s Do It Personal Training van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Let’s Do It Personal Training voor alle aanspraken van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Let’s Do It Personal Training voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Let’s Do It Personal Training verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 - Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van Let’s Do It Personal Training of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@letsdoitpt.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Let’s Do It Personal Training de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Let’s Do It Personal Training zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Let’s Do It Personal Training en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Let’s Do It Personal Training heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Let’s Do It Personal Training en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland (locatie Arnhem) tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Wageningen, 23 november 2021

error: Deze content is beveiligd!